Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Образовни профили Ванредни ученици Упис Запослени Библиотека Ресторан Документа Контакт

Управа школе

Директор: Горан Николић

Директор руководи радом школе.

Помоћник директора: Славица Ратковић

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом установе.

Секретар: Весна Миловановић

Послови и задаци секретара:

 • Стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе;
 • обавља управне послове у установи;
 • израђује опште и појединачне правне акте установе;
 • обавља правне и друге послове за потребе установе;
 • израђује уговоре које закључује установа;
 • правне послове у вези са статусним променама у установи;
 • правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;
 • правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;
 • пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;
 • пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
 • прати прописе и о томе информише запослене;
 • друге правне послове по налогу директора.
 • ПП служба

  Педагог: Драгана Јевремовић

  Психолог: Ана Хранисављевић

  Педагошко-психолошку службу чине школски психолог и педагог. Наш главни циљ и оно због чега смо ту јесте да помогнемо вама, да пружимо помоћ у свим потешкоћама које се јаве и подршку у вашем расту и развоју.

  Учинићемо све да вам школски дани прођу и остану у лепом сећању.

  Дођите код нас уколико желите са неким да поразговарате, уколико вам треба савет или лепа реч и уколико сматрате да заједно можемо урадити нешто за напредак сваког од вас појединачно и наше школе у целини.

  Рачуноводствено-финансијска служба

  Шеф рачуноводства: Милена Глигоријевћ

  Рачуноводствено-финансијску служба је смештена у канцеларији опремљеној свим неопходним средствима за обављања овог посла.

  Стара се да Законом предвиђене обавезе у за то Законом предвиђеном року доставља извештаје.

  Стара се о свим потребама запослених , а везано за зараде, обавезе према фонду ПИО, кредите, и тако даље. Такође, и о потребама и правима које сви ученици школе остварују преко ове службе.

  Води финансије школе на плански, економичан и ефикасан начин. Архивира пословање службе по Закону о архивском пословању.

  Активно сарађује са свим службама у школи, Министарством просвете, Школским одобором, Пореском управом, фондом ПИО и осталим партнерима школе.

  Тимови

  Тим за самовредновање

  Тим за стручно усавршавање

  Тим за развојно планирање

  Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривањау образовно-васпитној установи

  Тим за инклузију

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

  Тим за превенцију злоупотребе дрога

  Тим за обезбеђивење квалитета и развоја установе

  Комисија за попис

  Одговорно лице за уређење сајта школе