Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Стручне компетенције:

 • Обављање послова рачуноводства и финансија
 • Обављање банкарских послова и послова осигурања
 • Обављање комерцијалних послова
 • Обављање послова комуникације и администрације
 • Опис рада

  Обављање послова рачуноводства и финансија
 • Контирање и књижење на основу документације
 • Израда обрачуна (амортизације, доприноси, порези)
 • Припремање финансијских извештаја
 • Обављање послова платног промета
 • Обављање задатака везаних за усаглашавање стања
 • Обављање послова са документацијом
 • Обављање банкарских послова и послова осигурања
 • Пружање сервисних услуга у банкарству и осигурању
 • Продаја производа и услуга у банкарству и осигурању
 • Обављање благајничког пословања
 • Вођење евиденције у банкарском пословању и пословима у осигурању
 • Обављање комерцијалних послова
 • Учешће у истраживању тржишта, планирању и спровођењу маркетиншких активности
 • Учешће у планирању и реализацији купопродајних активности
 • Организовање пријема, отпреме и складиштења робе
 • Обављање административних послова у области набавке и продаје
 • Обављање послова комуникације и администрације
 • Комуницирање са странкама
 • Вођење протокола (записника) на састанцима и састављање извештаја по налогу претпостављеног
 • Пружање основних информација клијентима о привредном друштву
 • Припремање промоције и презентације
 • Управљање општом административном документацијом
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

 • Исходи стручног образовања

  По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:

  Стручне компетенције Знања Вештине Способности и ставови
  Обављање послова рачуноводства и финансија
 • Контирање и књижење на основу документације
 • опише регулативе у области рачуноводства
 • објасни процедуру класификовања књиговодствене документације.
 • тумачи садржаје књиговодствених докумената
 • објасни процес евидентирања пословних промена кроз пословне књиге
 • објасни различите врсте обрачуна економских вредности
 • наведе задатке везане за усаглашавање стања
 • наведе припремне радње израде финансијских извештаја
 • опише правила и поступке израде финансијских извештаја
 • објасни врсту и сврху контроле књиговодствене документације
 • објасни врсте и начине чувања књиговодствене документације
 • објасни врсту и сврху показатеља финансијске ситуације предузећа
 • примени законску, професионалну и интерну регулативу
 • систематизује и класификује књиговодствену документацију по периодима и активностима
 • спроводи поступак контирања пословних догађаја поштујући правила
 • припреми податке и израђује потребне обрачуне економских вредности.
 • спроводи поступак усаглашавања промета и стања аналитичке и синтетичке евиденције
 • припреми податке за израду финансијских извештаја
 • учествује у изради и презентацији финансијских извештаја
 • контролише исправност књиговодствене документације
 • спроведе поступак чувања и одлагања књиговодствене документације
 • учествује у изради финансијског плана
 • припрема податке за процену финансијске ситуације предузећа и анализу финансијског пословања
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у раду;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја и алата које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима;
 • поштује принципе тимског рада;
 • се прилагођава у односу на промене у радном процесу;
 • решава проблеме у раду;
 • одреди приоритете;
 • исказује спремност за даље учење и усавршавање;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.
 • Обављање банкарских послова и послова осигурања
 • наведе начине пружања сервисних услуга у банкарству и осигурању
 • објасни процедуру отварања, вођења и гашења динарских и девизних рачуна физичких и правних лица
 • разликује кредитне услове и врсте кредита
 • опише поступак одобравања кредита
 • разликује врсте осигурања и врсте осигураних ризика
 • наведе елементе понуде и полисе осигурања
 • разликује врсте благајне и класификује благајничку документацију
 • разликује готовинско и безготовинско плаћања
 • објасни процедуру вођења евиденције у банкарском пословању и пословима осигурања
 • примењује правила пружања сервисних услуга у банкарству и осигурању
 • обрађује различите врсте кредитних захтева
 • спроводи поступак одобравања кредита
 • примењује технике продаје различитих врста осигурања
 • саставља понуду и полису осигурања
 • примењује правила, процедуре и технике у пословима са готовином
 • обавља готовинска и безготовинска плаћања
 • пружа обавештења и информације и води евиденцију у банкарском пословању и пословима осигурања
 • спроводи поступак архивирања и одлагања докумената
 • Обављање комерцијалних послова
 • планира активности у поступку маркетиншког истраживања
 • објасни сврху појединих докумената за потребе продаје и набавке;
 • наведе документацију и евиденције о извршеним набавкама и продаји робе
 • објасни елементе плана набавке и плана продаје
 • објасни процедуру уговарања
 • објасни послове набавке у земљи и иностранству
 • разликује организационе облике трговине
 • објасни послове складиштења
 • објасни послове продаје у земљи и иностранству
 • прикупља информације са тржишта
 • израђује делове плана маркетинга према упутствима надређеног
 • састави обавештење – оглас о промоцији
 • дистрибуира промотивни материјал предузећа различитим каналима
 • обради захтев/наруџбину/клијента
 • изради различите врсте понуда за клијенте
 • састави план набавке и продаје
 • организује послове складиштења робе
 • уговара и прати реализацију посла
 • одабере најповољнију понуду
 • састави извештаје о извршеним набавкама и продаји робе
 • Обављање послова комуникације и администрације
 • упореди правила пословне и службене коресподенције
 • изабере најефикаснији начин и средстава комуникације
 • идентификује интерну и екстерну коресподенцију и комуникацију
 • познаје организациону структуру предузећа
 • објасни значај заштите личних и пословних података
 • опише поступак организовања службених састанака
 • разликује врсте записника са састанка
 • познаје простор, правила и организацију рада у канцеларији
 • разликује врсте канцеларијског материјала, опреме, прибора и алата
 • класификује документацију према намени
 • примењује технику слепог куцања
 • користи различита средства комуникације
 • спроведе поступак пријема и слања, дописа и захтева.
 • пружа обавештења и информације и води евиденцију
 • организује састанке
 • достави позив за састанак
 • израђује различите врсте записника са састанка
 • користи канцеларијску опрему, алате, прибор, канцеларијски материјал и обрасце у складу са наменом,
 • сортира документацију