Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Правно-пословни техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Стручне компетенције:

 • Вођење правно-пословне администрације
 • Обављање оперативних послова у области јавне управе
 • Обављање пословне коресподенције и комуникације
 • Вођење администрације о запосленима
 • Планирање и организовање пословних активности
 • Опис рада

  Вођење правно-пословне администрације
 • Примање поште, аката и документације
 • Обрада поште, аката и документације
 • Одлагање поште, аката и документације
 • Прикупљање и оперативна обрада података по налогу претпостављених
 • Обављање оперативних послова у области јавне управе
 • Израда једноставних примера управних аката
 • Вођење записника
 • Вођење матичне евиденције
 • Обављање пословне коресподенције и комуникације
 • Комуницирање са странкама на матерњем и страном језику (усмена и писмена)
 • Интерна и екстерна службена комуникација са државним и другим органима који имају јавна овлашћења по налогу претпостављеног
 • Обављање пословне и службене кореспонденције са физичким и правним лицима
 • Вођење протокола (записника) на састанцима и састављање извештаја по налогу претпостављеног
 • Вођење администрације о запосленима
 • Вођење евиденције о запосленима
 • Припрема документације за пријем нових радника
 • Пријављивање и одјављивање запослених
 • Израда потврда, уверења и решења по основу радног односа
 • Планирање и организовање пословних активности
 • Израда плана активности
 • Организовање различитих врста догађаја
 • Организовање службених путовања
 • Припремање и организовање састанака
 • Вршење техничких припрема за промоцију и презентацију
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за образовни профил ПРАВНО - ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

 • Стручне компетенције Знања Вештине Способности и ставови
  Вођење правно-пословне администрације
 • класификује по степену важности поједине врсте акaта, поште, документације
 • објасни поступак рада са актима, документима, поштом
 • објасни начине чувања различитих врста поште, аката и докумената
 • изабере најбољи начин за реализацију канцеларијских активности на основу датих упутстава
 • израђује различита акта, документације према датим упутствима.
 • спроведе поступак архивирања и одлагања документације, аката, поште
 • систематизује примљену и послату пошту, акта, документа у рачунару
 • израђује план активности користећи софтвере и друга средства на основу датих упутстава
 • прати реализацију планираних активности на основу датих упутстава
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове
 • ефикасно планира и организује време
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у раду
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја и алата које користи при обављању посла
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима
 • поштује принципе тимског рада
 • се прилагођава у односу на промене у радном процесу
 • решава проблеме у раду
 • одреди приоритете
 • буде спреман на даље учење и усавршавање
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима
 • Обављање оперативних послова у области јавне управе
 • анализира врсте, форму и правну снагу аката у различитим правним поступцима
 • објасни значај достављања и рокова који важе у различитим правним поступцима
 • разликује органе и акте који они доносеиз области своје надлежности
 • објасни појам и врсте матичне евиденције
 • разликује органе који воде матичну и друге врсте евиденција
 • објасни правни значај записника
 • разуме смисао принципа управног поступка
 • објасни управни поступак
 • издаје различите врста правних аката
 • изради правни акт на основу задатих елемената у одговарајућој форми
 • изради поднесак
 • примењује важеће правне прописе у оквиру свог посла
 • попуњава самостално образце из обла- сти матичне евиденције на основу задатих елемената
 • изради и уобличи записник према датим елементима
 • Обављање пословне кореспонденције и комуникације
 • упореди правила пословне и службене коресподенције
 • образложи избор најефикаснијег начина комуникације
 • идентификује интерну и екстерну коре- споденцију и комуникацију
 • разликује државне органе и установе, судове и институције у држави
 • представи организациону структуру предузећа
 • наведе карактеристике главних правних поступака које спроводе државни органи и други имаоци јавних овлашћења
 • објасни значај комуникације државних органа
 • објасни значај заштите личних и послов- них података
 • примењује технику слепог куцања
 • користи различита средства комуникације
 • спроведи поступак пријема и слања, дописа, захтева и других поднесака, писмена,
 • пружа обавештења и информације
 • води евиденцију поштујући правила службе
 • прикупља, анализира, организује, критички процењује, примену и преношење релевантних информација
 • саставља и издаје јавне исправе о прав ним пословима, изјавама и чињеницама на којима се заснивају
 • оверава јавне исправе
 • Вођење администрације о запосленима
 • објасни поступке пријаве и одјаве радника и видове ангажовања лица ван радног односа
 • планира поступак претходне провере радних способности
 • анализира садржину уговора о раду и разликује уговор о раду и анекс уговора о раду
 • објасни правни значај ступања запосленог на рад
 • разликује врсте распоређивања запослених
 • објасни права, обавезе и одговорности из радног односа
 • анализира елементе форме решења у радном односу
 • објасни врсте евиденција у вези са кадровским пословима
 • објасни услове за остваривање права на пензију
 • прикупља и класификује према стандардизованој процедури документацију у поступку заснивања радног односа
 • спроведи поступак ангажовања лица ван радног односа
 • изради потврде, решења и уверења по основу радног односа
 • саставља анекс уговора о раду
 • попуни образац решења по основу права и обавеза запослених
 • заведе оверен издат акт запосленом
 • формира и ажурира досије запосленог
 • примењује законску регулативу у вођењу кадровске документације
 • комуницира и кореспондира са ФЗО и ФПИО
 • Планирање и организовање пословних активности
 • анализира поступак организовања путовања за потребе компаније, државног органа или установе
 • наведе садржај путног налога
 • опише поступак организовања службених састанака
 • објасни врсте записника са састанка
 • планира активности у поступку промоције производа, активности, иновација, програма, Е управе и сл.
 • спроводи процедуру организације службеног путовања према датим упутствима
 • попуњава путне налоге према датим упутствима
 • организује састанке
 • саставља дневни ред
 • доставља позив за састанак
 • израђује различите врсте записника са састанка
 • саставља обавештење – оглас о промоцији – презентацији
 • проверава техничку исправност опреме