Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Уписани од школске 2022/23. године

Назив квалификације: Туристички техничар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Туристички техничар припрема, израђује, промовише и продаје туристички производ/услугу, укључујући прилагођавање туристичког производа/услуге захтевима корисника услуга, учествује у организацији различитих врста догађаја и пратећих услуга у туризму.

Обучен је за: креирање, реализацију и праћење реализације туристичких аранжмана туристичке агенције, као и за посредничке послове туристичког саветника, представника и заступника у туризму; комерцијалне и административне послове и пословну кореспонденцију користећи одговарајуће софтвере у раду, као и за припрему одговарајућих извештаја и пратећих промотивних материјала.

Вешто комуницира у различитим контекстима и делотворно на једном страном језику, укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима користећи језик и термине специфичне за област туризма, активно доприносећи неговању културе изражавања; продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања и информационо-комуникационе технологије(ИКТ) у решавању проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју.

Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, Туристичком техничару омогућава запошљавање и наставак школовања.

Стручне компетенције:

 • Припрема сопственог процеса рада у туристичким агенцијама и организацијама у туризму;
 • Припрема и израда туристичког производа/услуге;
 • Промоција и продаја туристичког производа/услуге;
 • Извођење (реализација) туристичких аранжмана;
 • Интерна и екстерна пословна комуникација у туризму;
 • Организовање пратећих услуга у туризму;
 • Интерна и екстерна пословна комуникација у туризму.
 • По стеченој квалификацији ученик ће бити у стању да:

  Знања Вештине Способности и ставови
 • опише најважније елементе припреме радног места и радних задатака у туристичкој агенцији и организацији у туризму;
 • познаје законске прописе у туризму као и прописе у вези са извођењем путовања по предвиђеном итинереру;
 • опише процедуре и стандарде квалитета рада у агенцији и организацији у туризму;
 • објасни потребе туристичког тржишта, туризма и угоститељства и наведе привредне субјекте у туризму;
 • наведе најважније карактеристике познатих туристичких дестинација у Србији и у свету;
 • наведе начин и поступке за реализацију туристичког производа/услуге и објасни елементе и фазе израде туристичког аранжмана и програма, креирање понуде и калкулације цена
 • наведе и објасни посредничке послове, припреме елемената уговора о посредовању са пословним партнерима, као и уговорне односеи начин рада са саобраћајним предузећима;
 • наведе и објасни начине промоције туристичког производа/услуге, туристичке дестинације и производа туристичке привреде;
 • објасни начине продаје туристичког производа/услуге, процес израде и праћења статуса резервација и поступке израде коначне резервације;
 • наведе врсте смештајних капацитета и опише начин рада и организацију туристичких објеката за смештај, храну и пиће;
 • објасни процес електронског резервисања и плаћања услуга у пословању туристичких агенција као и место и улогу интернет туристичких агенција;
 • опише дестинације и портфолио производа/услуге организатора путовања као и процес припреме и извођења туристичког аранжмана;
 • опише и објасни послове компанија за управљање дестинацијама и организатора конгреса;
 • опише улогу и значај MICE производа у туризму;
 • наведе и објасни правила пословног бонтона и кодекса пословања у туризму;
 • наведе и објасни фазе протокола догађаја, пратећих активности и поступке за промоцију као и начин организовања слободног времена ученика и пратилаца догађаја;
 • наведе и објасни обавезе организатора путовања према туристима, обавезе туриста према аранжману и путовању у коме учествују;
 • објасни одговорност туристичких агенција и заштиту права корисника производа/услуга туристичких агенција као и начине остваривања права услед неадекватног извршења аранжмана;
 • наведе и објасни санитарно-здравствене, хигјенске и еколошке прописе и процесе о безбедности и заштити здравља на раду у туризму.
 • примењује важеће процедуре и стандарде квалитета рада у агенцији и организацијама у туризму;
 • контактира партнера-добављача и прикупља информације за одређени туристички производ/услугу и за потписивање уговора;
 • саставља програм туристичког аранжмана, врши корекцију понуде на основу конкретног захтева и израђује предлог калкулације;
 • формира коначан програм и/или понуду, израђује предрезервацију и активно учествује у процесу резервисања и плаћања услуга;
 • промовише клијентима туристичке производе/услуге, доставља им понуде и врши продају туристичких производа/услуга;
 • промовише и продаје туристичке производе/услуге пословних партнера, води евиденцију и извештава о продатим производима и услугама на основу Уговора о посредовању;
 • израчуна продајну цену, наплаћује и евидентира уплату продатих туристичких производа/услуга користећи софтвер;
 • израђује коначне резервације, издаје ваучере и осталу пратећу документацију и све прослеђује извршиоцима услуга;
 • израђује коначне листе корисника услуга (листа путника, листа учесника аранжмана, листа учесника догађаја, списак са распоредом смештаја путника по собама);
 • врши прилагођавање извођења услуга и аранжмана у складу са специфичним захтевима клијената;
 • води различите врсте евиденције о продатим производима и услугама путем посредовања и израђује дневне и сменске извештаје и извештаје за рачуноводство;
 • решава конфликте, недоследности и проблеме, који су последица непредвиђених ситуација, са корисницима услуга и пословним партнеерима у току извођења аранжмана;
 • комуницира на српском језику придржавајући се правила пословне комуникације и ефикасно и делотворно успоставља говорну комуникацију и води кореспонденцију на страном језику;
 • прикупља релевантне информације за организовање догађаја, израђује агенду и позивнице за догађај, оглашава и промовише догађај и информише пословне партнере о реализацији догађаја;
 • обавља регистрацију учесника догађаја, резервише угоститељске услуге, организује реализацију протокола догађаја и организује слободно време и пратеће приредбе за учеснике догађаја;
 • ефикасно примењује информационо-комуникационе технологије и софтвере из области туризма за обраду података и вођење евиденције, учествује у истраживању тржишта током процеса анкетирања након реализованог путовања, примењујући правила и норме о заштити података запослених и клијената;
 • одржава личну и радну хигијену у складу са стандардима у туризму;
 • ефикасно примењује све прописане мере безбедности и заштите здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.
 • самостално организује послове у складу са процедурама и стандардима;
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • вешто комуницира са клијентима, туристима и партнерима;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важеђих стандарда у туристичкој делатности;
 • поступи у складу са принципима родне, расне, националне, културне, религиозне и друге равноправности у комуникацији и пословању и односу са клијентима, спољашњим сарадницима и другим лицима;
 • обави послове на начин који је прилагођен различитим циљним групама, а у складу са принципима приступачног туризма;
 • испољи аналитичност, самокритичност и објективност при пословању;
 • примени технике мотивације за постизање квалитетне комуникације;
 • буде прилагодљив у односу на непредвиђене околности и промене у раду;
 • промовише вредности сарадње и доприноси култури уважавања у професионалном и животном окружењу;
 • испољава одговоран однос према здрављу и заштити околине и спреман је да се на том пољу ангажује;
 • иницира учење, активно и одговорно учествује у целоживотном учењу.